Qarson sp. z o.o. ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9721248232, REGON: 302661038, KRS: 0000499310, Kapitał zakładowy: 8.000.000,00 PLNOGÓLNE WARUNKI OFERTY ABONAMENTOWEJ

Ogólne Warunki Oferty Abonamentowej (OWOA), obowiązują dla wszystkich Zamówień zawieranych pomiędzy Qarson sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Sucholeska 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 499310, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
9721248232 REGON 302661038 oraz Klientem. Każde Zamówienie wymaga zapoznania się z OWOA oraz ich akceptacji przez Klienta.

Zamówienie

O akceptacji Zamówienia zostaniesz poinformowany mailowo po otrzymaniu przez nas podpisanego Zamówienia oraz po zaksięgowaniu Zaliczki.
W przypadku braku zgody na finansowanie, Twoje zamówienie zostanie anulowane, a  Zaliczkę zwrócimy w terminie 14 dni od otrzymania oryginału podpisanej korekty faktury, na rachunek bankowy z którego została opłacona.

Rejestracja

Opłata startowa obejmuje koszt rejestracji w wybranej przez nas lokalizacji. Jeżeli wybierzesz inne miejsce rejestracji zostanie naliczona dodatkowa opłata.

Płatności

Płatności mogą być dokonywane przelewem lub kartą płatniczą.
Zaliczka jest płatna w dniu podpisania Zamówienia i jest zaliczana na poczet Opłaty Startowej.

Ubezpieczenie

Samochód musi zostać objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym OC/AC nie później niż od Dnia Wydania.
Ubezpieczenia możesz dokonać za naszym pośrednictwem lub indywidualnie.
W przypadku ubezpieczenia zewnętrznego, najpóźniej w Dniu Wydania, musimy otrzymać od Ciebie oryginał umowy ubezpieczeniowej oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi być zgodny z Podstawowym zakresem ubezpieczenia samochodów. Wymagamy cesji praw z umowy ubezpieczenia OC/AC na rzecz spółki wynajmującej Samochód

Odbiór Samochodu

Przewidywany Termin Gotowości Samochodu podany jest w Zamówieniu.  
Samochód zostanie wydany po zaksięgowaniu na naszym rachunku Opłaty Startowej oraz pierwszej Opłaty miesięcznej. Miejsce wydania wskazane jest w Zamówieniu
Jeżeli nie stawisz się w uzgodnionym Dniu Wydania lub odmówisz podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, pomimo że Samochód nie ma wad, wyznaczymy Tobie drugi termin odbioru, nie wcześniej niż 4 dni od pierwszego Dnia Wydania. Jeżeli nie odbierzesz  Samochodu ponownie możemy anulować Zamówienie ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć karę umowną w wysokości równej sumie Opłaty startowej i Opłaty miesięcznej.
Termin Gotowości Samochodu może zostać przesunięty maksymalnie o 60 dni. Jeżeli termin Gotowości Samochodu przesunie się o więcej niż 60 dni możesz odstąpić od Zamówienia.
W przypadku odstąpienia od Zamówienia przez Klienta z przyczyny wskazanej powyżej, Qarson zwróci wszystkie uiszczone opłaty w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Zamówienia.

Gwarancja

Samochód przez cały okres obowiązywania Umowy abonamentowej objęty jest gwarancją.

Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od objęcia Samochodu w posiadanie. W przypadku odstąpienia od umowy konsument pokrywa koszty zwrotu Samochodu do siedziby Qarson, koszty rejestracji oraz koszt dostawy.

Prawo do odstąpienia od umowy podlega następującym warunkom:
  1. musisz zwrócić Samochód w idealnym stanie technicznym, nieuszkodzony,
    nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
  2. wraz z Samochodem zwracasz wszystkie dokumenty i elementy wyposażenia,
    w tym dwa komplety kluczyków,
  3. Samochód może mieć przejechane nie więcej niż 100 km od przebiegu wskazanego w protokole zdawczo-odbiorczym.
Zgodnie z art 38 ust. 1  p. 2 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta. Możesz skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego  poniżej. Korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz przesłać mailowo na adres: [email protected]
“Ja, niżej podpisany, składam oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia nr ……...z dnia ……., dotyczącego Samochodu …….. Zwrot środków proszę przekazać na rachunek bankowy………własnoręczny podpis oraz data jeżeli formularz wysyłany jest listownie”

Rezygnacja

Jeżeli zdecydujesz o rezygnacji z Zamówienia naliczymy Ci karę umowną w wysokości równej Zaliczce. O rezygnacji z Zamówienia możesz poinformować nas mailowo

lub listownie.

Reklamacje

Masz prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez nas usług w formie mailowej na adres
[email protected] lub pisemnie, listem poleconym, na nasz adres.
Reklamacja powinna zawierać: Twoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer Zamówienia, opis zdarzenia lub wskazanie zastrzeżeń; Twoje żądanie; podpis- jeżeli reklamacja składana jest na piśmie. Na reklamację odpowiadamy w takiej samej formie w jakiej została wniesiona.

Przetwarzanie Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem Zamówienia jest Qarson sp. z o.o. ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las. 
We wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania, aktualizacji lub usunięcia danych możesz się z nami kontaktować mailowo na adres: [email protected]  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane w celu przetwarzania do podmiotów powiązanych kapitałowo z Qarson Sp. z o.o. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem oraz instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. Informacje o przetwarzaniu danych dostępne są na stronie internetowej www.qarson.pl/informacje

Spory

Strony deklarują chęć rozwiązywania ewentualnych spór powstałych w związku z realizacją Zamówienia w drodze mediacji. 
W przypadku braku możliwości mediacji właściwy dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd dla miejsca siedziby Qarson Spółka z o.o.