1. Zasada ochrony prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez:
 1. Qarson sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki

(zwanego dalej Administratorem).

Szczegółowe dane kontaktowe i rejestrowe Administratora znajdują się w Regulaminie serwisu internetowego.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, p. Marcina Mrozika, z którym można się kontaktować pod adresem [email protected]

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

2. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością bądź działalnością spółki z Grupy Qarson, w tym:

Obszar
Cel przetwarzania i podstawa prawna

Działania w celu zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenie działalności:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub wynajmu (tj. w szczególności obsługa transakcji sprzedaży i/lub wynajmu, komunikacja z Klientami, realizacja rozliczeń i płatności) lub podjęcie działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • rozpatrywanie i obsługa reklamacji (w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z zawartej z Państwem umowy, wypełnienia obowiązku prawnego oraz w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest obrona przed roszczeniami – odpowiednio na podst. art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO),
 • w relacjach B2B: kontakt z pracownikami kontrahenta w związku z realizacją umowy ( na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy),
 • wydanie pojazdu lub przyjęcie zwrotu pojazdu od osoby nie będącej stroną umowy, na podstawie pełnomocnictwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy),
 • archiwizacja danych po zakończeniu umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych w systemach informatycznych),
 • obsługa posprzedażowa, w szczeg. rozpatrywanie i realizacja reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenie procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),
 • realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy i spełnienia obowiązków prawnych przez Administratora.

Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (telefonicznie, mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www)

 • przesyłanie informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • odpowiedź na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedź na przesłaną nam ofertę oraz realizacja działań o które się Państwo zwrócili przed podpisaniem umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zamówienie kontaktu z konsultantem z dostarczeniem spersonalizowanej oferty za pomocą formularza „Zamów rozmowę z doradcą” na stronie www.qarson.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • odpowiedź na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość niezwiązane z umową, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • prowadzenie korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując obowiązki wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c),
 • nagrywanie, przechowywanie rozmów telefonicznych z konsultantami i wykorzystywanie nagranych rozmów w celu oceny treści rozmowy w przypadku roszczeń Klienta (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest optymalizacja świadczonych usług i funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz obrona przed roszczeniami) oraz, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, w wewnętrznych celach szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Państwa żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych. Zgodę można w każdej chwili wycofać zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Inne przetwarzanie na podstawie zgody

w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.2 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w treści zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać w sposób określony przez Administratora przy pozyskiwaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dostarczanie strony internetowej

 • badania preferencji i zachowań użytkownika na Stronie za pomocą technologii ciasteczek, tworzenia statystyk dotyczących użytkowników Strony i wykorzystywania ich do dostosowywania/polepszania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • technicznego dostarczenia treści, utrzymania i wsparcia technicznego usługi, zapewnienia bezpieczeństwa usługi, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, dopasowywania usługi do potrzeb użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w celu podjęcia działań, o które się Państwo zwrócili przed zawarciem umowy lub do jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub jeśli jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w celu realizacji Państwa praw związanych z ochroną danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenia rozmów typu chat online za pomocą oprogramowania zainstalowanego na stronie internetowej na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w celu podjęcia działań, o które się Państwo zwrócili przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych na naszej stronie internetowej znajdują się w Regulaminie serwisu internetowego, natomiast szczegóły dotyczące wykorzystywania ciasteczek znajdziesz w Polityce cookies.

Newsletter

 • wysyłanie biuletynu informacyjnego, zawierającego treści marketingowe (newsletter), na Twój adres poczty elektronicznej, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Marketing

 • dystrybucja spersonalizowanych lub ogólnych komunikatów marketingowych oraz informowanie o promocjach lub ofertach w ramach naszych usług, strony internetowej, platform internetowych podmiotów trzecich w tym na portalach społecznościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Media społecznościowe

 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Między nami a dostawcami platform społecznościowych w pewnym zakresie dochodzi do tak zwanego współadministrowania. Oznacza to, że wspólnie z dostawcami tych platform odpowiadamy za Twoje dane osobowe i możecie Państwo wykonywać przysługujące Wam prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych serwisów:

Rekrutacje

 • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w związku z przepisami art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO dla danych nieprzewidzianych powyższymi przepisami) oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,
 • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacjach.

Inne przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia).

 

3. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, dzięki którym możemy zagwarantować wysoką jakość usługi. Są to przede wszystkim:

Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe udostępniamy również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Państwa danych. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora). W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. Nagrania rozmów telefonicznych przechowujemy przez okres do 3 lat.

5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym: prawa dostępu do treści własnych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, zmiany, usunięcia w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, przenoszenia danych, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja, stąd przy składaniu wniosku prosimy o wskazanie tej szczególnej sytuacji. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego Administrator dokonał przed jej wycofaniem.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem:[email protected] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zasady przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie LinkedIn Ireland Unlimited Company, Meta Platforms Ireland Limited, Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited i TikTok Ireland (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Państwa danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony.

Ochronę danych w przypadku Meta Platforms Ireland Limited i Google Ireland Limited zapewnia stosowny certyfikat, na podstawie którego Komisja Europejska zgodnie z art. 45 RODO stwierdziła, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. W pozostałych przypadkach ochronę stanowi przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów.

Linkedin Polityka ochrony prywatności
Facebook Zasady ochrony prywatności
Instagram Zasady ochrony prywatności
YouTube Prywatność i warunki
TikTok Polityka prywatności

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe, platformy społecznościowe oraz ciasteczka i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, LinkedIn). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

7. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe możemy dokonywać profilowania i podejmować zautomatyzowane decyzje (o wyświetleniu reklamy), o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma to miejsce w nast. systemach: strona internetowa www.qarson.pl i fanpage w portalu Facebook. Profilowanie jest wykonywane w celu marketingu usług własnych.

 


 

Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w na stronie internetowej Qarson.pl są chronione prawem handlowym oraz umowami międzynarodowymi, ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

Wszelkie utwory (w szczególności: zdjęcia, teksty, katalogi, grafiki) prezentowane na stronie internetowej Qarson www.qarson.pl są prawnie chronione, a ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody Qarson sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Ceny produktów podane w serwisie internetowym Qarson mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od cen produktów dostępnych w salonie Qarson.

Niniejsza informacja nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień informacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień informacji stosuje się te przepisy, a pozostała część informacji pozostaje w mocy.

Treści przekazane przez Qarson nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii

1. Czym są cookies?

Cookies to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Na przykład, jeżeli dodasz produkt do koszyka w sklepie internetowym, który odwiedzasz i nie dokończysz procesu zakupu, podczas kolejnej wizyty na tej samej stronie, wcześniej wybrany produkt wciąż będzie znajdował się w Twoim koszyku. W taki sposób cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

2. Dlaczego używamy cookies?

Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Używamy cookies w celu:

3. Jakie rodzaje cookies i innych technologii wykorzystujemy?

Nasz Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

Dodatkowo, w naszym Serwisie wykorzystujemy także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”). Są one używane razem z plikami cookies do identyfikacji naszych użytkowników i ich zachowania.

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji naszych partnerów biznesowych. Pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami cookies.

4. Czy w naszym Serwisie mamy cookies podmiotów trzecich lub wtyczki (plug-ins)?

Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać cookies, sygnalizatory www, narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Twojej wizyty w Serwisie. Informacje są wykorzystywane do tego, aby dostarczyć Ci odpowiedniejsze reklamy w naszym Serwisie lub w innych miejscach w Internecie. Nie mamy kontroli nad korzystaniem przez podmioty trzecie z cookies, które są zarządzane zgodnie z politykami prywatności/cookies tych podmiotów trzecich.

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu.

Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/https://www.facebook.com/about/privacy/update

Partnerzy reklamowi: Nasi partnerzy reklamowi tacy jak DoubleClick, Criteo, RTB House, Index Exchange, OpenX itp. mogą używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące, oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w naszym Serwisie.

Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich:

Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Za pomocą tego przycisku możesz udostępnić nasze Ogłoszenia w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że jesteś zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie z kontem, które posiadasz w ich portalach. Dlatego prosimy, abyś przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznał się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

5. Co możesz zrobić aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie Twoich zainteresowań i umieszczanych przez dostawców treści reklamowych, korzystając z następujących stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:

Dodatkowo, możesz zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się zablokować cookies wykorzystywane w naszym Serwisie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług, np. nie będziesz mógł zapisać indywidualnych ustawień, takich jak dane potrzebne do zalogowania.

6. Dane kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizowania swoich praw, możesz napisać na adres: [email protected].