Qarson sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Z┼éotniki, S─ůd Rejonowy Pozna┼ä – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego NIP: 9721248232, REGON: 302661038, KRS: 0000499310, Kapita┼é zak┼éadowy: 8.000.000,00 PLNRegulamin serwisu internetowego


Postanowienia ogólne

 1. Qarson spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Z┼éotnikach (dalej: Qarson, Administrator lub Spó┼éka) prowadzi serwis internetowy dost─Öpny pod adresem www.qarson.pl (dalej równie┼╝: Serwis).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) okre┼Ťla zasady korzystania z Serwisu przez u┼╝ytkowników sieci Internet jak równie┼╝ rodzaje i zakres us┼éug udost─Öpnianych w Serwisie.
 3. Ka┼╝dy u┼╝ytkownik przed rozpocz─Öciem korzystania z Serwisu zobowi─ůzany jest zapozna─ç si─Ö z niniejszym Regulaminem. Rozpocz─Öcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacj─ů postanowie┼ä Regulaminu oraz polityki ochrony danych osobowych. Brak akceptacji Regulaminu przez u┼╝ytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacj─ů z korzystania z Serwisu.
 4. Qarson umo┼╝liwia Klientowi kontakt:
  1. pod adresem: Qarson sp. z o.o. z siedzib─ů w Z┼éotnikach, ul. Krzemowa 1, 62-002 Z┼éotniki,
  2. pod numerem telefonu: 61 101 04 50,
  3. pod adresem e-mail: [email protected].
 5. Qarson mo┼╝e umo┼╝liwi─ç Klientowi komunikacj─Ö za po┼Ťrednictwem aplikacji Facebook Messenger, która pozwala na zachowanie pisemnej korespondencji pomi─Ödzy Klientem a Qarson, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwa┼éym no┼Ťniku.

Korzystanie z Serwisu

 1. Ka┼╝dy u┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do korzystania z Serwisu w taki sposób, by nie narusza┼éo to przepisów prawa, tre┼Ťci Regulaminu, prawem chronionych dóbr osób trzecich, dobrych obyczajów oraz zasad wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego.
 2. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö nie podejmowa─ç jakichkolwiek dzia┼éa┼ä, które mog┼éyby utrudni─ç lub zak┼éóci─ç funkcjonowanie Serwisu.
 3. Dost─Öp do Serwisu nie jest uzale┼╝niony od spe┼énienia przez u┼╝ytkownika jakichkolwiek formalno┼Ťci, w szczególno┼Ťci dost─Öp ten nie wymaga od u┼╝ytkownika dokonania rejestracji czy te┼╝ procedury logowania.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług Serwisu poprzez opuszczenie strony Administratora Serwisu.
 5. W ramach Serwisu u┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç mi─Ödzy innymi z nast─Öpuj─ůcych us┼éug:
  1. informacje o Qarson - umo┼╝liwiaj─ůce zapoznanie si─Ö z podstawowymi danymi o Spó┼éce, w tym danymi kontaktowymi, zespole sprzeda┼╝owym jak równie┼╝ aktualnych ofertach pracy,
  2. informacje handlowe i marketingowe - umo┼╝liwiaj─ůce zapoznanie si─Ö z ofert─ů us┼éugi auta na abonament ┼Ťwiadczonej przez Qarson oraz jej podstawowymi warunkami, jak równie┼╝ us┼éugami dodatkowymi,
  3. informacje o ofercie partnerów biznesowych Qarson i ┼Ťwiadczonych przez nich us┼éugach,
  4. formularz kontaktowy, umo┼╝liwiaj─ůcy u┼╝ytkownikom bezpo┼Ťredni kontakt z Qarson.
 6. Korzystanie przez u┼╝ytkowników z niektórych rodzajów us┼éug w Serwisie mo┼╝e wymaga─ç podania danych osobowych (np. formularz kontaktowy). Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych okre┼Ťlone s─ů w Polityce prywatno┼Ťci.
 7. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie maj─ů jedynie informacyjny charakter i nie stanowi─ů oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezb─Ödne jest posiadanie przez u┼╝ytkownika:

 1. odpowiedniego sprz─Ötu (np. komputer, telefon, tablet),
 2. dost─Öpu do sieci Internet,
 3. oprogramowania (np. Windows, Mac OS, Android),
 4. przegl─ůdarki internetowej (np. Chrome,Safari, Edge, Firefox, Opera).

Nadto system informatyczny u┼╝ytkownika powinien mie─ç w┼é─ůczon─ů obs┼éug─Ö cookies i w┼é─ůczony Javascript. Do wy┼Ťwietlania niektórych elementów i informacji konieczne mo┼╝e okaza─ç si─Ö równie┼╝ zainstalowanie dodatkowego oprogramowania np. Flash Player czy Acrobat Reader.


Umowa auta na abonament oraz p┼éatno┼Ťci

1.    Zasady zawierania umów oraz ┼Ťwiadczenia us┼éug auta na abonament, w tym warunki odst─ůpienia od umowy, okre┼Ťlaj─ů ogólne warunki umowy abonamentowej dostarczane przy zawieraniu umowy.
2.    Podmiotem ┼Ťwiadcz─ůcym obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci online jest Autopay SA.
3.    P┼éatno┼Ťci za us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Qarson mog─ů by─ç dokonywane by─ç dokonywane tradycyjnym przelewem bankowym lub przes┼éanym przez Qarson linkiem p┼éatniczym za po┼Ťrednictwem Autopay SA.
4.    W przypadku wyst─ůpienia konieczno┼Ťci zwrotu ┼Ťrodków za transakcj─Ö dokonan─ů przez u┼╝ytkownika (klienta), Qarson dokonana zwrotu na rachunek wskazany przez u┼╝ytkownika (klienta).
5.    Niezale┼╝nie od formy p┼éatno┼Ťci ze strony u┼╝ytkownika (klienta) czas realizacji danego zamówienia liczony jest od momentu zaksi─Ögowania ┼Ťrodków na koncie Qarson.

Dost─Öpne formy p┼éatno┼Ťci | Qarson


W┼éasno┼Ť─ç intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Serwisu przys┼éuguj─ů Qarson.
 2. Wszelkie prawa do tre┼Ťci udost─Öpnianych w Serwisie przys┼éuguj─ů Qarson, a je┼╝eli przys┼éuguj─ů innym podmiotom, to Qarson jest uprawniony do ich zamieszczania w ramach Serwisu. Serwis oraz poszczególne tre┼Ťci w nim zawarte podlegaj─ů ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególno┼Ťci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Poprzez korzystanie z Serwisu u┼╝ytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu, zamieszczonych w nim tre┼Ťci, jak równie┼╝ nie jest mu udzielana jakakolwiek licencja. U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç z Serwisu jak i tre┼Ťci w nim zamieszczonych jedynie w ramach dozwolonego u┼╝ytku prywatnego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Funkcjonowanie Serwisu

 1. Qarson do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby Serwis funkcjonowa┼é w sposób ci─ůg┼éy, przy czym nie mo┼╝e zagwarantowa─ç pe┼énej ci─ůg┼éo┼Ťci jego dzia┼éania oraz zapobiec przerwom w jego dost─Öpno┼Ťci dla u┼╝ytkownika, które mog─ů by─ç spowodowane czynnikami zewn─Ötrznymi, na które Administrator nie ma wp┼éywu (np. zamieszki, strajki, awaria sieci Internet, wadliwy sprz─Öt lub oprogramowanie) jak równie┼╝ czynnikami wewn─Ötrznymi (np. prace konserwacyjne, naprawcze, ulepszenia, modyfikacje czy rozbudowa Serwisu). W tym czasie dost─Öpno┼Ť─ç Serwisu mo┼╝e by─ç ograniczona lub niemo┼╝liwa.
 2. Qarson nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody poniesione przez u┼╝ytkownika spowodowane funkcjonowaniem, brakiem dzia┼éania lub te┼╝ nieprawid┼éowym funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Qarson mo┼╝e w dowolnym momencie wprowadza─ç zmiany w Serwisie jak równie┼╝ w informacjach i materia┼éach w nim prezentowanych, bez konieczno┼Ťci informowania o tym u┼╝ytkowników.

Reklamacje

 1. U┼╝ytkownik mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö dotycz─ůc─ů funkcjonowania Serwisu jak równie┼╝ tre┼Ťci w nim zamieszczonych na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja powinna zawiera─ç imi─Ö i nazwisko u┼╝ytkownika oraz opis przyczyn reklamacji.
 2. Ustosunkowanie si─Ö przez Qarson do z┼éo┼╝onej reklamacji nast─Öpuje niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia jej z┼éo┼╝enia.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowi─ůzuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dost─Öpny na stronie Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu mog─ů zosta─ç wprowadzone w dowolnym momencie. Regulamin w zmienionej tre┼Ťci obowi─ůzuje od momentu jego publikacji w Serwisie.
 3. Wszelkie spory wynik┼ée pomi─Ödzy Qarson a u┼╝ytkownikiem b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Qarson. W przypadku u┼╝ytkowników b─Öd─ůcych konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynik┼ée pomi─Ödzy Qarson a takim u┼╝ytkownikiem b─Öd─ů rozstrzygane przez w┼éa┼Ťciwy s─ůd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj─ů powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczególno┼Ťci przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

Dost─Öpne formy p┼éatno┼Ťci | Qarson